You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН (комплекс) ТАЙЛАН МАТЕРИАЛУУД / 2013 / Хөвсгөл нуур-Эгийн голын сав газрын экологи нийгэм-эдийн засгийн суурь судалгаа.

Хөвсгөл нуур-Эгийн голын сав газрын экологи нийгэм-эдийн засгийн суурь судалгаа.

Монгол орны нутаг дэвсгэрийг томоохон голуудын сав газрыг харгалзан 29 усны савгазарт хуваасан бөгөөд Эг ийн голын сав нь Хөвсгөл нуур - Эгийн голын сав газар багтана. Мөн Эг ийн гол Хөвсгөл нуураас эх авахучир Хөвсгөл нуурыг Эгийн го лын сав газраас салгах боломжгүй учир Эгийн голын савгазар биш Хөвсгөл нуур - Эгийн голын сав газрыг хамруулан судалгааг хийжменежментийг төлөвлөгөөг Хөвсгөл нуур - Эгийн голын сав газраар гаргана.

Download file

Document Actions
Navigation
IW:LEARN