Home
12. Хотгор гүдгэрийг өөрчлөгч орчин үеийн гадаад хүчин зүйл