Home
38. Сээр нуруугүй амьтдын бүлгэмдлийн төрөл зүйлийн ангилал