Home
45. Металл бус түүхий эдийн үндсэн төрлүүд: нөөц ба олборлолт