Home
53. Ойг бүрдүүлэгч гол модлог ургамал, түүний нөөц