Home
71. Хөдөөгийн хүн амын нягтшил ба хотын хүн амын тоо (1989 он)