Home
86-3. Эрхүүгийн агаар дахь азотын давхар исэл хүлцэх агууламжаас давсан байдал