You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН (комплекс) ТАЙЛАН МАТЕРИАЛУУД

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН (комплекс) ТАЙЛАН МАТЕРИАЛУУД

2013
FileАялал жуулчлалын орчныг бүрдүүлэх явцад биологийн олон янз байдлыг хамгаалж буй олон улсын болон бүс нутгийн тэргүүний туршлага (opос хэлээр)
FileЭкологийн аялал жуулчлалын хөгжил: бизнес, олон нийт, төрийн байгууллагын хамтын ажиллагааны санаачлага (орос хэлээр )
FileУул уурхайн олборлох үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого, практик үйл ажиллагаанд биологийн олон янз байдлыг хамгаалах асуудлаар явуулж буй олон улсын болон бүс нутгийн тэргүүн туршлага (орос хэлээр)
FileУул уурхайн олборлох болон аялал жуулчлалын салбарт ОХУ ба Монгол улсын баримталж буй төрийн бодлого, тэргүүний арга барил ба стандартуудад хийсэн ГЭП шинжилгээ (орос хэлээр)
FileОХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Физикийн хүрээлэнгийн 2012 оны тайлан (орос хэлээр)
FileСэлэнгэ мөрний сав газрын гол мөрний усны чанарын ажиглалт хэмжилтийн нэгдсэн хөтөлбөрийн тайлан (Монгол хэлээр)
FileБайгаль нуурын сав газрын хил дамнасан оношлогоо дүн шинжилгээ
FileБайгаль нуурын сав газрын хүрээлэн буй орчны асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэхэд “Ногоон эдийн засаг”-ийн гүйцэтгэх үүрэг (орос хэлээр)
FileДархан-Уул аймгийн Хонгор суманд ажилласан НҮБ-ын шинжээчдийн тайлан (англи хэлээр)
FileБайгаль нуурын интернэт мэдээллийн төв байгуулах Монголын талын концепц (англи хэлээр)
FileСэлэнгэ мөрний сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн загвар (англи хэлээр)
2014
Document Actions
Navigation
IW:LEARN