You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН (комплекс) ТАЙЛАН МАТЕРИАЛУУД / Уул уурхайн олборлох болон аялал жуулчлалын салбарт ОХУ ба Монгол улсын баримталж буй төрийн бодлого, тэргүүний арга барил ба стандартуудад хийсэн ГЭП шинжилгээ (орос хэлээр)

Уул уурхайн олборлох болон аялал жуулчлалын салбарт ОХУ ба Монгол улсын баримталж буй төрийн бодлого, тэргүүний арга барил ба стандартуудад хийсэн ГЭП шинжилгээ (орос хэлээр)

Document Actions
Navigation
IW:LEARN