You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / ӨГҮҮЛЭЛҮҮД

ӨГҮҮЛЭЛҮҮД

FileЭкологийн хязгаардмал нөхцөлтэй Байгаль нуурын сав газарт үерийн эрсдэлийн үнэлээг нутаг дэвсгэрээр нь хийх нь (орос хэлээр)
FileГМС (GIS)-ийн технологи дээр үндэслэн ус бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийг тодорхойлох нь (орос хэлээр)
FileХиймэл дагуулын өгөгдлийг ашиглан ойн биомассыг тодорхойлох нь (орос хэлээр)
FileИвано-Арахлейскийн бүсийн зарим жижиг усан сангуудын загасны хооллолт, түүнийг загас-усны ажилд ашиглах нь (орос хэлээр)
FileХэнтий- Цөхийн өндөр уулсын нарс модны жилийн цагирагын өсөлт (орос хэлээр)
FileТүр зуурын NDVI ажиглалт болон байгалийн судалгаан дээр үндэслэн Төв Монголын хуурай болон хагас хуурай цаг уурын бүсийн ургамлын бүрхэвчийн орон зай, цаг хугацааны өөрчлөлт (орос хэлээр)
FileРадарын байр зүйн мэдээллийг ашиглан хотгорын талбайг тодорхойлох нь (орос хэлээр)
FileХиймэл дагуулын (LANDSAT) болон радарын (SRTM) олон гэрлийн цогцолбор шинжилгээн дээр тулгуурлан цөлжсөн нутаг дэвсгэрийг тодорхойлох нь (орос хэлээр)
FileНуурын усны түвшингийн горимын хяналт-шинжилгээн дээр үндэслэн Байгаль нуурын эргийн шугамын орон зай, цаг хугацааны өөрчлөлт (англи хэлээр)
FileТүр зуурын NDVI ажиглалт болон байгалийн судалгаан дээр үндэслэн Төв Монголын хуурай болон хагас хуурай цаг уурын бүсийн ургамлын бүрхэвчийн орон зай, цаг хугацааны өөрчлөлт (орос хэлээр)
FileБайр зүйн зургийн ретроспектив материал дээр үндэслэн Байгаль нуурын сав газрын байгалийн ландшафтын шилжилтийн хяналтын геомэдээллийг хангах нь (орос хэлээр)
FileБайр зүйн зургийн ретроспектив материалыг ашиглан Байгаль нуурын сав газрын байгалийн ландшафтын өөрчлөлтийг хяналтын геомэдээллээр хангах нь (англи хэлээр)
FileЭкологийн хязгаарлалттай нөхцөл дэх Байгаль нуурын сав газрын үерийн эрсдэлийг нутаг дэвсгэрээр нь үнэлэх нь (орос хэлээр)
FileХил орчмын бүс нутгийн нийгэм-эдийн засгийн процессын зураг зүйн хяналт (орос хэлээр)
FileМонгол орны амьтны аймгийн асуудал (англи хэлээр)
FileЗаамарын алтны шороон орд дахь байгаль орчны асуудлууд (англи хэлээр)
FileМонгол орны гадаргын ус (англи хэлээр)
FileСэлэнгэ мөрний сав газрын Монголын хэсгийн ус зүйн горимд хийсэн дүн шинжилгээ (англи хэлээр)
FileСэлэнгэ мөрний сав газарт багтах Улаанбаатар хотын усны нэгдсэн менежментийн системд “DPSIR” шинжилгээг хэрэглэсэн зарим ажлын үр дүн (англи хэлээр)
FileУлаанбаатар хотын ус хангамжийн байдал (англи хэлээр)
FileМонгол орны ойн экосистем (англи хэлээр)
FileСэлэнгэ голын сав газрын биологийн олон янзын судалгаанд экосистемийн хандлагыг ашиглах нь (англи хэлээр)
FileСэлэнгэ мөрний сав газрын бохирдлын голомт (халуун цэг)-ын үнэлгээ (англи хэлээр)
FileСэлэнгэ мөрний сав газрын газрын доорх усны ашиглалт (англи хэлээр)
Document Actions
Navigation
IW:LEARN