You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН (комплекс) ТАЙЛАН МАТЕРИАЛУУД / Байгаль нуурын сав газрын хүрээлэн буй орчны асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэхэд “Ногоон эдийн засаг”-ийн гүйцэтгэх үүрэг (орос хэлээр)

Байгаль нуурын сав газрын хүрээлэн буй орчны асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэхэд “Ногоон эдийн засаг”-ийн гүйцэтгэх үүрэг (орос хэлээр)

Document Actions
Navigation
IW:LEARN