You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / УЛСЫН ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН / “Байгаль нуурын өнөөгийн байдал, түүнийг хамгаалах талаар 2012 онд авч буй арга хэмжээ”-ний төрийн тайлан (орос хэлээр)

“Байгаль нуурын өнөөгийн байдал, түүнийг хамгаалах талаар 2012 онд авч буй арга хэмжээ”-ний төрийн тайлан (орос хэлээр)

Document Actions
Navigation
IW:LEARN