You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН (комплекс) ТАЙЛАН МАТЕРИАЛУУД / 2014 / Байгаль нуурын сав газрын бохирдлын “халуун цэг”-ийг тодорхойлох аргачлал боловсруулах

Байгаль нуурын сав газрын бохирдлын “халуун цэг”-ийг тодорхойлох аргачлал боловсруулах

Ихээхэн нөлөө бүхий олон тооны “халуун” цэгийг системтэй, найдвартай илрүүлж, үнэлэхийн тулд юуны өмнө “халуун цэг” гэдэг нэртомъёог үнэн, зөв тодорхойлолтыг өгөх шаардлагатай байгаа юм.

Энэхүү төслийн зорилго нь зөвхөн бохирдол\халдварын эхүүсвэрийг авч үзсэн болно. Бохирдлын эх үүсвэрүүд түүний дотор “халуун” цэгийг үндэсний экспертүүд тоон үзүүлэлтээр энэхүү саналболгож буй аргачлалын дагуу эрэмбэлэх явдал юм. Үндэсний экспертүүд“халуун” цэгт хамруулаагүй бохирдлын эх үүсвэрийн хувьд холбогдохчанарын бичлэгийг хийж болно.
“Халуун” цэг гэдэг тодорхойлолтод хамаарах объектууд болонбүсүүд.
Document Actions
Navigation
IW:LEARN