You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / ӨГҮҮЛЭЛҮҮД / ГМС (GIS)-ийн технологи дээр үндэслэн ус бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийг тодорхойлох нь (орос хэлээр)

ГМС (GIS)-ийн технологи дээр үндэслэн ус бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийг тодорхойлох нь (орос хэлээр)

Document Actions
Navigation
IW:LEARN