You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / ӨГҮҮЛЭЛҮҮД / Байр зүйн зургийн ретроспектив материалыг ашиглан Байгаль нуурын сав газрын байгалийн ландшафтын өөрчлөлтийг хяналтын геомэдээллээр хангах нь (англи хэлээр)

Байр зүйн зургийн ретроспектив материалыг ашиглан Байгаль нуурын сав газрын байгалийн ландшафтын өөрчлөлтийг хяналтын геомэдээллээр хангах нь (англи хэлээр)

Document Actions
Navigation
IW:LEARN