You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / ӨГҮҮЛЭЛҮҮД / Түр зуурын NDVI ажиглалт болон байгалийн судалгаан дээр үндэслэн Төв Монголын хуурай болон хагас хуурай цаг уурын бүсийн ургамлын бүрхэвчийн орон зай, цаг хугацааны өөрчлөлт (орос хэлээр)

Түр зуурын NDVI ажиглалт болон байгалийн судалгаан дээр үндэслэн Төв Монголын хуурай болон хагас хуурай цаг уурын бүсийн ургамлын бүрхэвчийн орон зай, цаг хугацааны өөрчлөлт (орос хэлээр)

Document Actions
Navigation
IW:LEARN