You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / ӨГҮҮЛЭЛҮҮД / Байр зүйн зургийн ретроспектив материал дээр үндэслэн Байгаль нуурын сав газрын байгалийн ландшафтын шилжилтийн хяналтын геомэдээллийг хангах нь (орос хэлээр)

Байр зүйн зургийн ретроспектив материал дээр үндэслэн Байгаль нуурын сав газрын байгалийн ландшафтын шилжилтийн хяналтын геомэдээллийг хангах нь (орос хэлээр)

Document Actions
Navigation
IW:LEARN