You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / ӨГҮҮЛЭЛҮҮД / Хиймэл дагуулын (LANDSAT) болон радарын (SRTM) олон гэрлийн цогцолбор шинжилгээн дээр тулгуурлан цөлжсөн нутаг дэвсгэрийг тодорхойлох нь (орос хэлээр)

Хиймэл дагуулын (LANDSAT) болон радарын (SRTM) олон гэрлийн цогцолбор шинжилгээн дээр тулгуурлан цөлжсөн нутаг дэвсгэрийг тодорхойлох нь (орос хэлээр)

Document Actions
Navigation
IW:LEARN