You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / ӨГҮҮЛЭЛҮҮД / Сэлэнгэ мөрний сав газарт багтах Улаанбаатар хотын усны нэгдсэн менежментийн системд “DPSIR” шинжилгээг хэрэглэсэн зарим ажлын үр дүн (англи хэлээр)

Сэлэнгэ мөрний сав газарт багтах Улаанбаатар хотын усны нэгдсэн менежментийн системд “DPSIR” шинжилгээг хэрэглэсэн зарим ажлын үр дүн (англи хэлээр)

Document Actions
Navigation
IW:LEARN