You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН (комплекс) ТАЙЛАН МАТЕРИАЛУУД / 2013 / Орхон голын сав газрын усны нэгдсэн менежментийн төлөвлөөнд хийсэн шинжилгээний дүн.

Орхон голын сав газрын усны нэгдсэн менежментийн төлөвлөөнд хийсэн шинжилгээний дүн.

 

Орхон голын сав газрын “Усны нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажил Монгол Улсыэ хэгэжүүлэгч агентлаг Усны Газрын /хуучиннэрээр/ Недерландын Вант Улсын газрын буцалтгүй тусламжийн хүрээндхэрэгжүүлсэн “Монголд оронд Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг бэхжүүлэхнь” төслийн хүрээнд 2008-2012 онд хийж гүйцэтгэсэн байна. Орхон голын савгазрын суурь судалгаа
1. Орхон голын сав газрын төлөвлөгөө боловсруулах ажлын суурь судалгаань
2. Îðõîí ãîëûí ñàâ ãàçðûí ôèçèê ãàçàðç¿é, áàéãàëèéí íºõöºë
3. Орхон голын сав газрын усны нөөц, горим, чанар
4. Орхон голын сав газрын нийгэм-эдийн засгийн одоогийн байдал, хэтийнтөлөв
5. Сав газрын усны хэрэглээ-ашиглалт, түүний хэтийн төлөв
6. Сав газрын усны нөөц ашиглалтын баланс
7. Орхон голын сав газрын усны нөөцөд нөлөөлөх тулгамдсан асуудлууд
гэсэн үндсэн 7 бүлгээс, сав газын усны нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө
1. Орхон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн стратеги
2. Орхон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн үйлажиллагааны төлөвлөгөө
3. Эрсдлүүд, тэдгээрийн менежмент
4. Орхон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын зохион байгуулалт ба хяналт
гэсэн 5 бүлгээс бүрдэнэ.
Сав газрын төлөвлөгөө 5 зорилго, зорилго бүр 2-6 зорилтоос бүрдэх бөгөөд, зорилт бүрийг хэрэгжүүлэх 1-8 арга хэмжээг тодорхойлсон байна. Тус савгазрын төлөвлөгөөг нийт 16 тэрбум 210 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээртөлөвлөжээ.
Орхон голын сав газрын “Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө”боловсруулах хүрээнд хийсэн суурь судалгааны дүнгийн товчлолыг хоёроос долдугаар хэсэгт төлөвлөгөөг бүрэн эхээр нь наймдугаар хэсэгт өглөө.

 

Document Actions
Navigation
IW:LEARN